Kolegij daje pregled teorijskih, metodoloških i praktičnih aspekata zaštite pokretne kulturne baštine. Pet cjelina (osnovni pojmovi i pravni okvir u RH; utjecaj okoliša, mikroklimatski uvjeti i preventivna zaštita pokretne baštine; materijali i tehnike; pregled povijesti i teorija zaštite pokretne kulturne baštine; istraživanja i utvrđivanje stanja očuvanosti; konzervatorska postupanja i konzervatorsko-restauratorski postupci) bit će obrađene na primjerima iz europske i hrvatske umjetničke baštine na kojima su konzervatorska istraživanja i restauratorski radovi obavljeni u radionicama Hrvatskog restauratorskog zavoda, te sličnim javnim restauratorskim ustanovama i muzejskim restauratorskim radionicama iz Italije, Španjolske i Velike Britanije, uz komparacije sa sličnim ili metodološki posebno zanimljivim primjerima iz svjetske baštine.

Cilj kolegija: znanja – razumijevanje temeljnih teorija, profesionalnih pravila i postupaka u  zaštiti pokretne kulturne baštine, upoznavanje s materijalima, vrstama i uzrocima oštećenja, usvajanje temeljne stručne terminologije, upoznavanje s različitim istraživačkim metodama i postupcima na temelju kojih se određuju postupanja; vještine – primjena osnovnih pravila i postupaka preventivne zaštite pokretne kulturne baštine; kompetencije – prepoznavanje svojstava osnovnih gradivnih materijala, vrsta i uzroka oštećenja te povijesnih intervencija na umjetničkim predmetima na temelju provedenih tehničkih istraživanja .

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124465
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni