Kolegij daje pregled teorijskih, metodoloških i praktičnih aspekata zaštite pokretne kulturne baštine. Četiri osnovne teme (utjecaj okoliša, mikroklimatski uvjeti i preventivna zaštita; materijali i tehnike; istraživanja i stanje očuvanosti; konzervatorski i restauratorski postupci) bit će obrađene na primjerima iz europske i hrvatske umjetničke baštine na kojima su konzervatorska istraživanja i restauratorski radovi obavljeni u radionicama Hrvatskog restauratorskog zavoda, te sličnim javnim restauratorskim ustanovama i muzejskim restauratorskim radionicama iz Italije, Španjolske i Velike Britanije, uz komparacije sa sličnim ili metodološki posebno zanimljivim primjerima iz svjetske baštine.

Cilj kolegija: znanja – razumijevanje temeljnih teorija, profesionalnih pravila i postupaka u  zaštiti pokretne kulturne baštine, upoznavanje s materijalima, vrstama i uzrocima oštećenja, usvajanje temeljne stručne terminologije; vještine – primjena osnovnih pravila i postupaka preventivne zaštite pokretne kulturne baštine; kompetencije – prepoznavanje svojstava osnovnih gradivnih materijala, vrsta i uzroka oštećenja te povijesnih intervencija na umjetničkim predmetima.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124465
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni