Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184216
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: ljetni