Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 47055
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: ljetni