Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125539
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni