Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 215579
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni