Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 160794
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni