Vježbe i analiza tekstova, u pratevši materijal i raspored predavanja "Mađarska književnost II. Narodnjaštvo, kasni romantizam, nacionalni klasicizam".

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 69920
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni