Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36030
Broj ECTS bodova: 1
Semestar: ljetni