Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52525
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni