Cilj je predmeta pružiti osnovna saznanja o poremećajima jezika i govora, te čitanja i pisanja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124275
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni