Kolegij daje prije svega sinkronijski, ali donekle i dijakronijski uvid u najtipičnije modalitete širenja vokabulara i nastajanja novih leksičko-semantičkih jedinica u mađarskom jeziku kao što su derivacija i kompozicija. Kroz individualni rad studenata vezano za mađarske neologizme razmotrit će se i noviji načini građenja novih leksičkih jedinica.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117573
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni