Kolegij omogućuje detaljni uvid u specifičnosti didaktičke situacije na satovima stranog jezika s obzirom na komunikacijski pristup nastavi jezika.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118009
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski