Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225505
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski