Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117530
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski