Razvijanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pisanom izrazu. Težište je na morfološkoj i sintaktičkoj ispravnosti u sklopu standardnoga njemačkog jezika. Gramatički sadržaji: tvorba i deklinacija imenica, deklinacija pridjeva, nominalne konstrukcije, članovi i zamjenice, negacija, uvod u morfologiju glagola. Usmena i pismena obrada autentičnih tekstova s njemačkoga govornog područja. Totalno razumijevanje teksta, raščlanjivanje i prepričavanje jednostavnijih i kraćih tekstova (do 1 stranice), analitički prijevod jezično zahtjevnih dijelova teksta na hrvatski jezik radi razumijevanja, diskusija o određenoj temi, razvijanje tehnika samostalnog rada (služenje jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima, leksikonima i enciklopedijama). Proširivanje vokabulara na zadane teme.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 95350
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski