Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117561
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski