Ekonomski imagnarij silabus.docEkonomski imagnarij silabus.doc

Kolegij izučava književnu artikulaciju ekonomskog i društvenog znanja o Sjedinjenim Američkim Državama u odabranim tekstovima hrvatske književnosti i popularne kulture 20. st. u europskom kontekstu. Cilj kolegija jest upoznavanje s temeljnim pristupima i konceptima kakve ih razvijaju pravci nove ekonomske kritike, imagologije i popularne geopolitke kao aktualnim teorijskim konceptima za razumijevanje književne i kulturne slike o nekoj stranoj zemlji u matičnoj kulturi. Sjedinjene Američke Države se pokazuju kao tema dugog trajanja u hrvatskom književnom i kulturnom imaginariju 20. st., a kroz njihovu problematizaciju redovito progovaraju analitički problemi kao što su imaginacija Zapada i kapitalizma kao i promišljanje vlastitog kulturnog identiteta naspram tih koncepata tijekom dinamične i složene dvadesetostoljene povijesti. Oslanjajući se na nova istraživanja odnosa ekonomije i književnosti, kolegij će biti uže usredotočen na detekciju i analizu specifičnog ekonomskog imaginarija Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti. Analizirani problemi uključivat će detekciju, analizu i interpretaciju ekonomskog pejsaža SAD-a, moralne kritike kapitalizma kod hrvatskih i drugih europskih pisaca 20. st. te specifičnu artikulaciju klasne perspektive u percepciji SAD-a. Tekstovi koji će se obraditi na kolegiju uključivat će hrvatske pisce koje pripadaju matičnoj hrvatskoj književnosti te pisce koji pripadaju korpusu hrvatske iseljeničke književnosti uz dodatak tekstova drugih europskih pisaca koji u svojim tekstovima problematiziraju Sjedinjene Američke Države. Odabrani primjeri uključivat će različite književne i popularnokulturne žanrove (putopis, drama, roman, poezija, film, priručnik za putovanje, priručnik za iseljenike, reklama i dr.). Seminarske analize obuhvat će probleme kao što su klasna perspektiva iseljeničke književnosti; ideološka artikulacija putopisne perspektive u oblikovanju ekonomskog znanja o SAD-u; etnicitet, rasa i rod u artikulaciji ekonomske problematike i sl. Posebna pozornost na kolegiju bit će usmjerena na educiranje, osposobljavanje i poticanje studenata za samostalno istraživanje, interdisciplinarni pristup građi, kritičko promišljanje analizirane literature i građe te razvijanje vještina i strategija akademskog pisma.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225498
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski