Studentima se najprije prikazuje predmet suprasintakse ili lingvistike teksta preko članaka poljskih i hrvatskih autora koji različito shvaćaju i definiraju termine tekst i diskurs. Zatim se studente upoznaje s dijelovima teksta na površinskoj razini (značenje alineja u odlomcima, segmentiranje i povezivanje teksta pomoću supra-konektora, apelativnih znakova obraćanja u dijaloškim oblicima, foričnih riječi, modulanata). Različiti poljski tekstovi člane se na invokacijske, intervokacijske i eksvokacijske dijelove. Pokazuje se razlika izmeñu književnoga i govornoga oblika teksta/diskursa na primjerima odnosa teme i reme i razlike izmeñu rečenice u tekstu i iskaza u dijalogu). Studenti izrañuju i prezentiraju seminarske radove iz pojedinih govornih žanrova, prevodeći članke poljskih autora tekstualne tematike.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117654
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski