Kant je djelo Prolegomena za svaku buduću metafiziku napisao 1783. kako bi svoju Kritiku čistog uma, napisanu 1781. godine, prezentirao na popularniji i jednostavniji način. Prolaskom kroz djelo Prolegomena te detaljnom analizom Kantove terminologije, ovaj će seminar studentima pokušati približiti Kantovu filozofiju i potaknuti ih na njeno daljnje proučavanje.


Ovaj e-kolegij izvodi se na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225539
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski