Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117846
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski