Cilj: Upoznati pedagoške aspekte i implikacije slobodnog vremena kao društvene pojave. Kritičko promišljanje oblikovanja slobodnog vremena djece i adolescenata. Unaprijediti kulturu planiranja i provođenja slobodnog vremena. Usvojiti temeljna teorijsko-metodološka znanja o slobodnom vremenu. Razumijeti važnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u suvremenom životu. Motivirani studente za uspješnije oblikovanje vlastitog slobodnog vremena. Osposobiti studente za planiranje i izvođenje kraćih istraživanja slobodnog vremena. Razviti u okviru opće kulture posebne stručno-pedagoške slobodnovremenske kompetencije.

Metode poučavanja: predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci, mentorski rad

Metode ocjenjivanja: Vrednovanje rada vrši se po elementima. Elemente čine: pohađanje i aktivnost na nastavi (10 %), priprema i izlaganje seminarskog rada (20 %), pismeni i usmeni ispit (70 %). 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117644
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski