Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78422
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski