Upoznati studente s obilježjima verbalnog i neverbalnog komuniciranja, osobito s naglasnim sustavom hrvatskoga standardnog jezika. Poučiti studente kako da primjenjuju naglasna  pravila.

Sadržaj kolegija: komunikacija (verbalna i neverbalna), jezik (mjesni govor i hrvatski standardni jezik), obilježja govorenoga i pisanog teksta, glasovi hrvatskoga jezika (artikulacijska i akustična obilježja glasova hrvatskoga jezika), naglasnice/nenaglasnice, enklitike/proklitike (proklitičko-enklitičke veze), glasovi prema mjestu tvorbe, glasovne promjene, vrednote govorenoga jezika (glas, intonacija, boja glasa, intenzitet, tempo, stanka, mimika) naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika (akcentuacija), naglasak na razini riječi, sintagme i rečenice, zanaglasna dužina, pravila naglašavanja u hrvatskome standardnom jeziku, izgovor i bilježenje naglasaka, mjesto naglaska pri promjeni riječi, vježbe izgovaranja i bilježenja naglasaka i zanaglasne dužine, slušanje govora i procjena usklađenosti s normom, vježbe čitanja teksta u kojem jesu/nisu označeni naglasci i dužine, vježbe govorenja, razlike u naglašavanju (mjesni govor/standardni jezik), poštapalice, tečnost govora (pogreške netečnosti)


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118123
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski