Izborni kolegij u sklopu Dopunskog PPDM programa koji obuhvaća njegu glasa nastavnika - govornih profesionalaca. 

Razina studija: ostalo
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski