Cilj kolegija je upoznavanje i razumijevanje samoga ciklusa U traganju za izgubljenim vremenom te recepcije Proustova djela iz teorijskih perspektiva od njegovih suvremenika do teoretičara s početka 21. stoljeća. Kolegij započinje analizom recepcije Prousta od strane njegovih literarnih, kritičarskih i filozofskih suvremenika. Zatim slijedi  kronologija književnoteorijskog interesa za Proustovo djelo, prvenstveno za njegov romaneskni ciklus U traganju za izgubljenim vremenom. Taj slijed pokazat će ne samo promjenljivost intenziteta interesa već i promjenu teorijskih naglasaka, od stilističke i strukturalističke analize, preko naratoloških i psihoanalitičkih pristupa, sve do suvremene recepcije koja ga veže uz antimodernistička strujanja s početka dvadesetog stoljeća.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 145562
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski