Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124325
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni