Cilj je kolegija predstaviti izabrane tekstove rimske komedije u njihovu žanrovskom kontekstu i odrediti im mjesto u cjelini antičke komediografske tradicije te omogućiti samostalno proučavanje Plautovih i Terencijevih komedija i osvijestiti njihovu ulogu u formiranju novovjekovne komedije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78991
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni