Studenti će dobiti znanja iz područja obrade prirodnog jezika, s posebnim naglaskom na razvoj korpusa i analizu sentimenta.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225474
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni