Cilj kolegija je uputiti se konstrukcijska načela komedije kao jednog od ključnih kazališnih žanrova, što uključuje i njemu pripadne, klasične i suvremene teorije. Pored uvida u rezistenciju komičke matrice i povijesnu logiku razvoja žanra, kao i njegove karakteristične tipove, situacije i teme od antike do modernizma, kolegij vodi računa i o komparatističkoj perspektivi, jer europskim klasicima pridružuje i niz hrvatskih komediografskih djela. Studenti se potiču da se na teorijskim osnovama koje će kolegijem steći upute u tumačenja komičnih obrazaca i u suvremenim filmskim ili tv-djelima, o kojima mogu izlagati na simpoziju kojim se kolegij završava.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225486
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni