NAPOMENA 

Iako se u ISVU vode dva kolegija - za jednopredmetni  i dvopredmetni, meni je potrebno za vođenje prakse jedan kolegij na Omegi, jer je broj jednopredmetnih studentata mali (sve skupa ih je 20ak). Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124347
Broj ECTS bodova: 8
Semestar: ljetni