Nakon uspješno završenog seminara, studenti će moći navesti i kritički prosuđivati temeljne pojmove objektno orijentirane ontologije (OOO) Grahama Harmana, kao što su četverostruki objekt i njegove tenzije, indirektna kauzalnost i endopsihizam, ali i pojmove drugih filozofa koji su na nju utjecali, kao što su s Husserlov Abschattung i eidetička redukcija, Kantov Reiz te Heideggerov Zuhandenheit i Vorhandenheit. Cilj je ovog seminara studentima približiti povijesna previranja u ontologiji vezana za OOO te ih potaknuti da pritom zauzmu kritički pristup.

Ovaj e-kolegij izvodi se na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225540
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni