Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225460
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni