Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 145531
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni