Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 171113
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni