Cilj kolegija (30 sati predavanja + 30 sati seminara) je uvođenje studenata u osnovne spoznaje o funkciji, obilježjima i modelima pedagoške dijagnostike te razvijanje elementarnih pedagoško-dijagnostičkih kompetencija različitih pedagoških fenomena, konstrukata i(li) problema.

Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjeloviti uvid u pedagošku dijagnostiku kao sastavni dio specijalne pedagogije i njezine primjene u drugim granama pedagogijskih znanosti.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52623
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni