Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125400
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni