Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51734
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni