Cilj je ovog kolegija uputiti studente u fonetiku kao znanost o govoru, odrediti područja, metode i svrhu te znanosti. Na kolegiju se definira govor, odnos govora i jezika, govor kao posebna ljudska sposobnost i poseban oblik ljudske komunikacije. Predavanja obuhvaćaju sljedeće teme: temeljne semiološke naznake, govorni organi, izgovorne osobine, zvučne osobine glasnika (spektralni oblici, sastavi spektra, tranzijenti i modulacije, trajanje, jačina i ton),  govorna osjetila, perceptivni migovi. Govor se analizira i dijeli u dvije osi: vodoravno (na članke) i okomito (na slojeve). Detaljno se obrađuju članci: odlomak, rečenica, govorni blok, riječ, slog i glasnik; i slojevi: glas i tekst, prozodija i fonemika, krik i izražaj, prozodija riječi i prozodija rečenica.

Šifra razine studija: PD (preddiplomski studij)
ECTS: 5
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51304
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski