NAPOMENA : Riječ je o odmrzavanju starog kolegija koji ne postoji kao e-kolegij, no u novom obliku - PRAKSA (nakon sudjelovanja u ESF projektu: 'lzazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu', kojega provodi Nositelj projekta 'Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet'. Navedeni projekt provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., financiranog iz Europskog socijalnog fonda).

Nositelj i izvođač : izv.prof. dr.sc. Maja Zorica

Razina studijskog programa (preddiplomski/diplomski) : preddiplomski

Status predmeta (obavezni/izborni) : izborni kolegij (ZIMSKI SEMESTAR)

Sati: na fakultetu ili u praksi (uz mentora) : 30 sati seminara i 40 sati prakse

ECTS: 3

Očekivani broj studenata na predmetu: 20

 

Cilj: (kako taj kolegij doprinosi studijskom programu odnosno kompetencijama studenata)

Kolegij doprinosi studijskom programu, odnosno kompetencijama studenta kroz 4 ishoda učenja studija Francuskog jezika i književnosti koje mobilizira :

1.     kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije

2.     učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti jednostavnije tekstove različitih funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost

3.     uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima

4.     upoznati elemente i razviti poznavanje francuske i frankofone civilizacije i kulture, te razumjeti i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u frankofonim zemljama.

Kolegij predviđa kombiniranu nastavu, najprije upoznavanje s građom, a potom praksu na[MOU1]  kojoj bi studenti stekli kompetencije koje nipošto nisu ograničene samo na nastavu iz francuske književnosti jer razvijaju vještine koje su potrebne svakom mladom čovjeku. No, ovaj bi seminar trebao studentima predstaviti i cijeli niz paradigmatskih odlika dnevničkoga pisma na reprezentativnom primjeru Gideova dnevnika. Rad na tekstovima trebao bi pokazati svu raznovrsnost diskursa i stilova koji su sastavni dio dnevnika kao žanra, i omogućiti uvođenje nekoliko temata koji bi bili osnova njihovih praktičnih zadataka. Ovaj bi seminar trebao studentima pokazati plodnost susreta samoga teksta i interpretacija, i omogućiti praćenje promjena u samoj recepciji žanra. Naposljetku, ovaj seminar posredno omogućuje i praćenje francuske književnosti  (neoromantizma, simbolizma, krize reprezentacije i ironije, te antimodernizma i modernog klasicizma) i određenje jedne od figura intelektualca koje je Gide utjelovljenje.

 

Ishodi učenja (4 – 6 ishoda)

Nakon učenja student će moći :

1.     analizirati i usporediti pojedine probleme kojima se bavio Gide i komentirati ih.

2.     kritički zastupati mišljenje u pristupu pojedinom književnom djelu i kritički prosuđivati teme iz književnosti.

3.     planirati i organizirati okrugli stol o temama iz književnosti.

4.     javnosti prezentirati teme iz francuske književnosti na francuskom jeziku prema uzusima učinkovitog javnog nastupa.

ISHODI I POKAZATELJI[MOU2]  :

1.     i 2. tijekom nastave u raspravama, diskusijama o Gideovim temama, ali i na samom okruglom stolu/javnoj prezentaciji. Upute za samu praksu i upute za pisanje izvještaja. Upute gosta predavača o učinkovitom javnom nastupu.

3.     Okrugli stol

4.     Javna prezentacija

 

Sadržaji i način rada (koje teme i kojim oblikom rada se obrađuju na fakultetu, koje sadržaje treba obuhvatiti praksa/teren i što se očekuje da će studenti raditi/iskustveno učiti; način organizacije cijelog kolegija npr. prvih 2 tjedna na nastavi na fakultetu, onda 4 tjedna u praksi, onda još dva susreta na fakultetu….)

 

Raspored rada po tjednima:

1.     2 sata[MOU3]  Uvod – Pojašnjenje koncepta nastave : prvo razdoblje obuhvaća upoznavanje s građom, Dnevnikom nobelovca Andrea Gidea, uz jasnu usmjerenost nastave na 2 zadatka koje obuhvaća praksa, jedan na hrvatskom i jedan na francuskom jeziku :

studenti će morati sami organizirati okrugli stol i u njemu sudjelovati na temu Gideovog opusa (zajednički dogovor o temama koje ćemo obraditi i predstaviti na nastavi) (HRV) i

studenti će predstaviti Gideovo djelo javno (na fakultetu i/ili na jednoj od institucija, primjerice, u Francuskom institutu, široj publici), ono koje smatraju najaktualnijim za današnje doba (FRA).

Studenta pripremiti za iskustvo prakse, zadatke studenta i mentora.

Studenti će trebati pisati izvještaj.

Upute za izvještaj : svaki student mora u izvještaju opisati proces pripreme za okrugli stol i/ili prezentaciju, samu organizaciju, vlastitu ulogu i poteškoće s kojima se susreo i kako ih je riješio, te opće komentare o iskustvu u okviru samorefleksije o praksi.

Mentor će trebati napisati izvještaj koji bi sadržavao informacije o sudjelovanju pojedinih studenata, o suradnji u timu, prednostima i nedostacima organizacije, i opće komentare o iskustvu. Mentor će dati potvrdu o pohađanju svakom studentu i pisani komentar.

2.     3 sata Uvod : André Gide i njegov dnevnik : generičko razgraničavanje prema njegovoj autobiografiji, Si le grain ne meurt, fikcionalnom opusu (Bilježnice Andrea Waltera, Dnevnik krivotvoritelja novca) i dnevnicima drugih koji su se neposredno ili posredno bavili i Gideom (Les Cahiers de la Petite Dame M. Van Rysselberghe, i ini dnevnici); pitanje izdanja; kroničar i kritičar (Montaigne, Dostojevski, Wilde); slika o sebi : Počeci dnevnika (prva bilješka); autofikcionalnost; intertekstualnost;

3.     3 sata ANGAŽMAN : PUTOPISI (Prvi svjetski rat, komunizam, kolonije - Čad, Kongo, SSSR)– tematizacija onovremene društvene i književne zbilje i njena funkcija u dnevniku; Povijest / Povijesti (događaji i ličnosti; marginalia / memorabilia); pitanje antimodernizma u Gidea (usporedba s Bilježnicama M. Barrèsa); Cuverville;

4.     3 sata ANGAŽMAN : Ne sudite – pravda, pravo (porotnik)

5.     3 sata GLAZBA : Bilješke o Chopinu, glazba i glasovir, amater

6.     3 sata LJUBAV : Madeleine (od Emmanuele do Em.) i „tajna“ – pederastija i kodiranje seksualnosti, pitanje identiteta (od „anđelizma“ do Afrike, fikcija, borbe i samosvijesti Corydona)

7.     3 sata : završne upute prije prakse i GOST PREDAVAČ – osnove javnog nastupa, upute za učinkoviti javni nastup (Odsjek za fonetikiu FFZG-a)

8.     PRAKSA 40 sati (izvještaj studenta, izvještaj mentora) – treba obaviti u 6 (8?) tjedana[MOU4] .

9.     10 sati Završne riječi i završna aktivnost (diskusije o povratnim informacijama, izvještajima studenata i izvještaju mentora) Završne riječ i završna aktivnost (diskusije o povratnim informacijama, izvještajima studenata i izvještaju mentora)

 

 

Literatura:

1.     Odlomci iz dnevnika koje je odabrao nastavnik
 

2.     Vukusic Zorica, Maja, André Gide : les gestes d’amour-l’amour des gestes, Pariz, Editions Orizons, 2013.

3.     Marty, Eric. Écriture du jour, le Journal d`André Gide, Éditions du Seuil, Paris, 1985;

 Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78476
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski