Predmet ima za ciljeve:

1. u predavačkom dijelu prikazati i raspraviti tradiciju vizualne sociologije, ključne teorijske pretpostavke vizualne reprezentacije i najznačajnije slučajeve korištenja vizualnih predložaka u interpretaciji i analizi društvenih pojava (fotografija, video materijala, filmova, nenumeričkih grafičkih prikaza, promotivnih vizuala i dr.),

2. u seminarsko-radioničkom tipu nastave vođenje studenata u osmišljavanju, planiranju i izvođenju individualnog projekta na temu vizualne reprezentacije odnosno percepcije promjena u zajednici i društvu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 235659
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski