Kolegij uvodi polaznike u osnove turskoga jezika, s naglaskom na morfo(no)logiju. Predavanja su jednim dijelom usmjerena i ka jezikoslovnom i teorijskom promišljanju o ustroju turskoga jezika, dok je težište vježaba na tome da polaznici ovladaju jezičnim kompetencijama potrebnim za elementarnu konverzaciju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 47054
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski