Ciljevi kolegija su: 1.)  Analizirati i razumjeti Spinozine historijske i konceptualne argumente  u oblikovanju modernoga  političkog autoriteta  i zapadne političke kulture, koji se očituju u razmatranju : a) odnosa prirodnog i građanskog prava u kontekstu njegove naturalističke metafizike moći; b) odnosu racionalne i iskustvene metode u razumijevanju političkog autoriteta; c) odnosu vjere i uma, teologije i filozofije, crkvene i političke vlasti; d) konstituciji političkog poretka i njegovih oblika;  e) odnosu političke slobode i etičkog ideala intelektualne slobode; f) vrijednosti tolerancije i mira.  2.) Usporediti Spinozinu filozofiju s novovjekovnim filozofijama politike Machiavellija, Hobbesa i Rousseaua.  3.) Istaknuti Spinozin značaj i recepciju Spinozina djela u modernoj političkoj kulturi.     

Ova e-kolegij izvodi se na preddiplomskom studiju i na diplomskom studiju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 117968
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski