U okviru rada na ovom kolegiju studenti će provesti sociologijsko istraživanje i to tako da rad na projektu obuhvati sve faze znanstvenog istraživanja: od odabira teme istraživanja, definiranja predmeta istraživanja, određivanja ciljeva, postavljanja hipoteza, izrade nacrta istraživanja, izrade instrumenata, odabira uzorka, prikupljanja podataka do interpretacije podataka, izrade znanstveno-istraživačkog izvještaja te izrade različitih vrsta prezentacija rezultata. Alternativno, izradit će se plan i strategija sustavnog pretraživanja literature u svrhu pronalaska mjera/mjernih instrumenata na određenu temu. 

Razina studija: D
ECTS bodovi: 6

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118205
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski