Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 235618
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni