Kolegij je teorijskoga karaktera i bit će posvećen prikazu suvremenih teorijskih radova o lirskoj pjesmi kao i njihovoj primjeni u interpretativnoj praksi. Naglasak će biti stavljen na teorijske  pravce nakon strukturalizma, uz osvrt na ključne postavke strukturalističkih i semiotičkih uvida u narav lirskoga teksta (Lotman, Riffaterre). Nakon uvodnoga dijela, analizirat će se različiti pristupi proistekli iz strukturalističkoga nasljeđa kao i oni koji svoje polazište duguju ostalim suvremenim kritičkim i interpretacijskim usmjerenjima (estetika recepcije, psihoanalitička kritika, dekonstrukcija, feministička, sociološka, postkolonijalna kritika).


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 145535
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski