Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 235662
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski