Cilj kolegija je proširiti znanje i razumijevanje o određenom problemu u okviru provincijalne arheologije. Studente će se kroz predavanja i seminare upoznati sa sitnim pokretnim arheološkim materijalom kojeg je izradila ljudska ruka, dakle s malim arheološkim artefaktima. Studenti će moći usvojiti znanja o genezi sitnih pokretnih nalaza, o njihovim tehnološkim i funkcionalnim aspektima kao i o njihovoj distribuciji u Rimskom Carstvu. Uz pomoć primjera iz relevantne literature o određenoj vrsti materijala studenti će moći usvojiti osnovna znanja o tipologiji i kronologiji sitnih pokretnih nalaza. Isto tako će moći samostalno smjestiti pojedine artefakte u tipološko-kronološki okvir.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 235570
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski