Nakon uspješno završenog seminara studenti će moći navesti i kritički prosuđivati ključne pojmove Heideggerove metafizike. Djelo Uvođenje u metafiziku nastalo je na temelju istoimenog predavanja koje je Martin Heidegger u ljetnom semestru 1935. godine održao na Sveučilištu u Freiburgu, a smatra se jednim od najutjecajnijih spisa njegove “srednje faze” te svojevrsnim nastavkom njegova glavnog djela Bitak i vrijeme. Cjelovitim prolaskom kroz djelo Uvođenje u metafiziku, analizom Heideggerove terminologije te promatranjem Heideggerovih stajališta u kontekstu pojedinih filozofskih problema, u ovom seminaru nastojat će se studente uvesti kako u Heideggerovu misao tako i u metafiziku.


Ovaj e-kolegij izvodi se na preddiplomskom studiju i na diplomskom studiju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 235588
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski