Cilj je kolegija upoznati studente s različitim postupcima i promjenama postupaka, kroz povijest, u istraživanjima srednjovjekovne umjetničke građe, kao i s relevantnim dionicima u istraživanjima te različitim vrstama nadležnih institucija – znanstveni instituti, odjeli i odsjeci znanstveno-obrazovnih ustanova, nadležne muzejske institucije, nadležni konzervatorski odjeli.  Na kolegiju se razmatraju odabrani primjeri/lokaliteti s prostora srednjeg i južnog Jadrana, s naglaskom na dubrovačkoj regiji te s osobitim naglaskom na etapama, nositeljima i postupcima istraživanja podzemlja dubrovačke katedrale, od 1980-ih godina do danas, a kako bi stekli znanja o metodama stručne obrade srednjovjekovne umjetničke građe (osnovna obrada na nalazištu, vrsta restauratorskih i konzervatorskih postupaka s ciljem zaštite građe, metode dokumentiranja i privremene pohrane). Studente se, također, upoznaje s vrstama suvremenih računalnih i mrežnih alata koji se koriste u obradi i dokumentiranju umjetničke građe te osnovama dokumentacijske obrade u računalnom okruženju. Kroz terensku nastavu kolegija, studenti se upoznaju s radnim procesima konzervatorske struke (posjet Konzervatorskom odjelu), dok kroz izradu praktičnih zadataka primjenjuju usvojene metode u vrednovanju postupaka istraživanja, obrade i zaštite srednjovjekovne građe, kao i poznavanju različitih vrsta stručnih tekstova vezanih uz konzervatorsku praksu. U radu s mentorima na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, kroz stručnu poslove, studenti povezuju teoriju s praksom te se upoznaju s organizacijom poslova dokumentacijskog odjela, arhiva, metodama i pravilima obrade i pohrane dokumentacije te sudjeluju u zadacima na obradi različitih vrsta dokumentacije s istraživanja dubrovačke katedrale 1980-ih godina.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 235651
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski