Razvijanje vještina usmenog i pismenog izražavanja, usvajanje vokabulara prema tematskim cjelinama, upoznavanje s komponentama francuske civilizacije; razvijanje komunikacijskih jezičnih vještina vezano uz situacije iz svakodnevnog života. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52458
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski